استعداد درخشان

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

ثبت نام آزمون ورودی استعدادهای درخشان

آدرس سایت جهت ثبت نام اینترنتی

www.tedu.ir/units/untislogin.aspx

 شرایط ثبت نام

1. داشتن حدا قل معدل کل 19 در پایه دوم راهنمایی

2. تابعیت و ملیت ایرانی

زمان و نحوه ثبت نام

از روز شنبه 14/12 89 لغایت 19/12/89 از طریق مدرسه

الف ) تکمیل فرم شماره 1 توسط واحد آموزشی

ب) دریافت یک قطعه عکس 3 * 4 از داوطلبین

ج) هزینه ثبت نام 100000 ریال می باشد.

د) ثبت نام اینترنتی  در سایت (www.tedu.ir)